Project Selling Skill 

บทความโดย : อาจารย์ วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

 

         การขายงานโครงการ หลายคนคงคิดว่า เหมือนกับการขายสินค้าทั่วไป

         ความจริงแล้ว การขายทุกประเภท ก็มีพื้นฐานมาจากหลักการเดียวกัน เพียงแต่การขายงานโครงการเป็นสิ่งที่ต้องมีการทำงานในรายละเอียดมากเป็นพิเศษ เพราะ มีเดิมพันสูงในแง่ของ มูลค่าโครงการ ระยะเวลาที่จะได้ขายอีกครั้ง การสูญเสียโอกาส ที่จะได้ขายต่อยอดจากการขายครั้งแรก ในเฟสสองหรือส่วนขยาย

        ดังนั้น วิศวกรขาย ที่จะพัฒนาตนเองมาสู่การขายงานโครงการ จึงมักไปเรียบ MBA หรือ หาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน หรือ อย่างน้อยที่สุด ควรจะมีความเข้าใจใน Engineering Economy หรือ การคำณวน เงินเทียบเวลาที่ เรียกว่า present worth, future worth , Annual Worth, IRR, Payback Period ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานการขายโครงการที่สำคัญ เพราะงานโครงการเป็นงานที่มี ต้นทุน หรือ การลงทุนสูง 

        ดังนั้น ความสามารถชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ และ ความคุ้มทุนในรูปตัวเงินได้ ย่อมสร้างความชัดเจนในความสำคัญ หรือ จำเป็นที่ต้องใช้สินค้า เพื่อประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและวัดผลได้

        การขายงานโครงการ หากจะเปรียบเสมือน การถ่ายภาพยนตร์สักเรื่อง ก็พอที่จะเปรียบได้ เพราะต้องมีความเข้าใจในตัวโครงการ ทั้งในด้านกระบวนการ และ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการส่งสินค้า รวมไปถึง การวางแผน เรื่องอะไหล่ การซ่อมบำรุงแบบป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย เพราะงานโครงการ เมื่อเริ่มต้นแล้ว จะหยุดเพื่อซ่อมบำรุงง่าย ๆ อย่างไม่วางแผน หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยไม่คาดคิดมาก่อน ย่อมนำความเสียหายทั้งรายได้ และ ความมั่นใจของลูกค้าในการใช้บริการสินค้าของเราในอนาคต

        อีกทั้ง การขายงานโครงการมีทั้ง ปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ และ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ มาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการตัดสินใจของลูกค้า การวางแผนการเจรจา ทั้งในด้านเทคนิค และเชิงพาณิชย์ การประเมินผลการเจรจาและการประชุมในแต่ละครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ (ให้รู้ว่าเรากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จหรือโอกาสเริ่มเหลือน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะได้รีบแก้สถานการณ์ได้ทันเวลา)

        การบริหารจัดการส่งมอบสินค้าหลังจากได้รับใบสั่งซื้อแล้ว การบริหารความเสี่ยงในระหว่าง การเตรียมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และ การกำหนดแผนการเก็บอะไหล่ที่จำเป็นต้องมีตามกำหนดเวลาการใช้งาน การวางแผนการตรวจซ่อมบำรุงเป็นระยะ ไปจนถึง การวางแผนล่วงหน้าในการปรับเปลี่ยนสินค้าใหม่ เพื่อทดแทนสินค้าเก่า เมื่อการซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนสินค้าใหม่

        จะเห็นได้ว่า การขายงานโครงการ เราอยากจะขายแบบครั้งเดียวเลิก หรือจะขายแบบหนังเกาหลีซีรี่ยาว ๆ ที่ขายจนถึง รุ่นลูก รุ่นหลาน หรือ ขายกันตั้งแต่เป็นเซลส์แมนจนเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้จัดการก็ยังขายกันอย่างต่อเนื่อง ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะให้ความสำคัญในการฝึกฝนวิศวกรขายโครงการของเราอย่างไร มากน้อยเพียงใด 

        แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้น  ขายแบบหนังเกาหลีซีรี่ยาว ๆ ที่ขายจนถึง รุ่นลูก รุ่นหลาน นั้น เราต้องฝึกอบรมวิศวกรขายที่เรากำลังจะพัฒนาให้เขาเป็นวิศวกรขายโครงการให้เขา ได้มีความรู้เบื้องต้นในการขายงานโครงการก่อน ดังนั้น หลักสูตร การขายงานโครงการ Project
Selling Skill จึงเป็นเหมือนด่านแรกที่เขาต้องผ่านก่อนไปสู่ขั้นก้าวหน้าต่อไป