รูปแบบของปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือแบบที่เป็นการวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเลข และวิเคราะห์ได้ในเชิงเหตุผล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกรวิเคราะห์คือ QC 7 Tools และ New QC 7 Tools ตามลำดับ เครื่องมือที่เป็นอมตะในการทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นอย่าง QC 7 Tools ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือ 7 อย่างด้วยกันคือ กราฟ แผนตรวจสอบ พาเรโต ผังก้างปลา ผังการกระจาย แผนภูมิควบคุม ฮีสโตรแกรม ซึ่งแต่ละอย่างก็มีวิธีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แต่ต่างกัน แต่หากสามารถนำมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมได้ ก็จะสามารถเข้าถึงช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เป็นที่ให้ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างมาก่อนเลยได้เข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ และและสามารถนำไปใช้ในงานจริงได้ นอกจาก QC 7 Tools ทั้ง 7 แล้ว ยังแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับ New QC 7 Tools เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปใช้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจและรู้จักการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทั้ง 7 เครื่องมือ
 2. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่หน้างานจริงได้

หัวข้อการสัมมนา

วันที่แรก

 1. การเขียนกราฟแบบต่างๆ
 2. การใช้งาน การตีความกราฟแบบต่างๆ
 3. การจัดทำ แผนตรวจสอบ (Check Sheet)
 4. ชนิดของแผนตรวจสอบ
 5. การออกแบบแผนตรวจสอบ
 6. ความหมายของพาเรโต
 7. การทำแผนภูมิพาเรโต
 8. การตีความหมายของพาเรโต
 9. การจัดทำผังก้างปลา
 10. ข้อควรปฏิบัติในการจัดทำผังก้างปลา
 11. การทำผังการกระจาย
 12. การหาค่าความสัมพันธ์ผังการกระจาย
 13. การจัดทำ ฮีสโตรแกรม
 14. การตีความหมายของ ฮีสโตรแกรม

วันที่สอง

 1. สถิติเบื้องต้น
 2. การคำนวณ ค่าเฉลี่ยต่างๆ ความหมายของค่าเฉลี่ยแบบต่างๆ
 3. การคำนวณค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4. การจัดทำแผนภูมิควบคุม
 5. การนำแผนภูมิควบคุมไปใช้งาน
 6. การตีความหมายของแผนภูมิควบคุม
 7. แนะนำ New QC 7 Tools

 

วิธีการสัมมนา                        การบรรยาย ตัวอย่างและการทำ Work Shop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา   ผู้จัดการคุณภาพ, หัวหน้างานทุกแผนกขึ้นไป

ระยะเวลาสัมมนา                   2 วัน

วิทยากร                                  อ. บรรณวิท มณีเนตร

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วย