Statistical Process Control and Measurement System Analysis
(SPC & MSA)


คุณภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่การผลิตของให้ได้คุณภาพไม่ได้หมายความว่าผลิตของทุกอย่างได้เหมือนกันหมด แต่การผลิตที่ดีกลับหมายถึงการผลิตที่ทำให้เกิดการแปรผันน้อย การทำการศึกษาว่าการผลิตที่เป็นอยู่ว่าปัญหาของการผลิตของเราอยู่ที่ใด โดยการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดที่สาเหตุ แทนการคัดเลือกของที่ท้ายสายการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและการนำใช้การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ และ การวิเคราะห์ระบบการวัด
2. สามารถนำใช้ 2 เทคนิคนี้พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น PFMEA, Control Plan, Cpk Analysis อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร
Part I
– Statistical Process Control (SPC)
• สถิติเบื้องต้น
• ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันแปรของกระบวนการและการควบคุม กระบวนการ
• การเลือกใช้ Control Chart เพื่อการควบคุมกระบวนการ
• การคำนวณและการสร้าง Control Chart
• การตีความหมาย Control Chart
• การศึกษาความสามารถของกระบวนการ
Part II – Measurement System Analysis
• คุณสมบัติในการแยกความแตกต่างของการวัด (Discrimination)
• การวิเคราะห์ Bias, Linearity และ Stability
• การศึกษาและตีความหมายของ Gage R&R แบบข้อมูลผันแปร (Variable GR&R)

วิธีการสัมมนา
บรรยาย และแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา
หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้ตรวจติดตามภายใน, ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพโดยใช้ SPC
และการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

ระยะเวลา  2 วัน

วิทยากร   อ. เอกพล ปานขำ