Time Management

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการการบริหารเวลา

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาในรูปแบบต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการบริหารเวลา

 แบบทดสอบประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพของการบริหารเวลา

 การบริหารเวลาคืออะไร ทำไมต้องบริหารเวลา

 ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารเวลา

 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารเวลา

 เทคนิควิธีการในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Goal setting)

 ความสำคัญการกำหนดเป้าหมาย

 เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART

 ฝึกปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายเพื่อชีวิตและการทำงาน

 การวางแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่มี

3. จัดลำดับความสำคัญของงาน ( Priority setting)

 ความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 ฝึกปฏิบัติจัดลำดับความสำคัญของงาน

4. เทคนิคการจัดทำตารางการบริหารเวลา (Time table)

 ความสำคัญในการจัดทำตารางการบริหารเวลา

 เทคนิควิธีในการจัดทำตารางบริหารเวลา

 ฝึกปฏิบัติจัดทำตารางการบริการเวลา

 

ผู้รับการฝึกอบรม               ตามที่องค์กรกำหนด

วิธีการฝึกอบรบ                  ใช้การฝึกอบรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคเนิคต่างๆ ได้แก่ การบรรยาย

การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม       1 วัน