Visionary Leadership

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านVisionary Leadership

2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ ในการสร้างวิสัยทัศน์

3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน

 

หัวข้อการฝึกอบรม

• วิสัยทัศน์กับความคิดเชิงอนาคตและความคิดเชิงกลยุทธ์

• คุณลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีและไม่ดี

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและKeySuccessFactorกับการสร้างวิสัยทัศน์

• ขั้นตอนและกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์

• ขอบเขตและเนื้อหาในวิสัยทัศน์

• กรณีศึกษาวิสัยทัศน์ต่างๆ

• ปัจจัยสำคัญในการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง

• VisionaryLeadership

• การพัฒนาภาวะผู้นำสู่การเป็น Visionary Leadership

 

วิธีการฝึกอบรม                     ใช้เทคนิคการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ  ได้แก่  การบรรยาย (Lecture)  การสาธิต (Demonstration)   การฝึกปฏิบัติ (Practicing)  การระดมสมอง (Brain storming) และอื่นๆ

ผู้เข้าฝึกอบรม                          ตามที่หน่วยงานกำหนด

ระยะเวลาในการฝึกอบรม       1 วัน