Employee Engagement 5

บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร

 

ต่อจากครั้งก่อนที่ว่า การที่พนักงานจะมีความผูกพันกับองค์กรนั้น ปัจจัยแรกคือ การรับรู้ของพนักงานว่าองค์กรสนับสนุนการทำงานของเขา เราก็จะมาพูดถึงปัจจัยตัวถัดไปที่งานวิจัยของ Sak กล่าวถึงก็คือ ความยุติธรรมของขั้นตอนการปฏิบัติต่อพนักงาน

เรื่องความยุติธรรมนี้ พูดกันได้ยาวเลย เพราะคนเรานั้นจะรู้สึกถึงความยุติธรรมหรือไม่ก็ด้วยการตีความของสิ่งที่ได้รับมาว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไปหรือไม่ แม้นแต่ลิงยังรู้จักเรื่องของความยุติธรรมเลย เมื่อลิงสองตัวทำแบบเดียวกันแต่ได้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากัน (ผู้ทดลองทำการทดลองให้ลิงสองตัวทำแบบเดียวกัน ตัวหนึ่งได้องุ่น อีกตัวไปแตงกวา ซึ่งแตงกวาในการรับรู้ของลิงคือ ผลตอบแทนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับองุ่น) คลิป https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg

ความยุติธรรมมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ ความยุติธรรมในการแยกจ่าย คือการที่ทุกคนได้ส่วนแบ่งที่เท่าๆ กัน เช่น การแบ่งเค้ก 8 ชิ้นให้คน 8 คน ก็จะได้คนละเท่าๆ กัน ความยุติธรรมอีกแบบคือ ความยุติธรรมในขั้นตอนการแบ่ง ซึ่งเราเจอกันบ่อยๆ คือการส่งชิ้นส่วนไปชิงโชค มีรถอยู่ 1 คันเป็นรางวัลใหญ่ ถ้าเราเอารถมาแบ่งให้ทุกคนเท่าๆ กัน เราก็คงไม่เหลือซากรถ เราจึงต้องมีขั้นตอนการจัดการการแบ่ง ด้วยการให้มีการจับฉลาก ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนรู้สึกว่า เป็นวิธีที่ยุติธรรมดี

ทีนี้ความยุติธรรมที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรคือ ความยุติธรรมของขั้นตอนการปฏิบัติต่อพนักงานหรือ ความยุติธรรมในขั้นตอนการแบ่งนั่นเอง แสดงว่า พนักงานต้องการเห็นการปฏิบัติที่มีขั้นตอนที่ถูกต้องยุติธรรม ทำแบบเดียวกันต้องได้ผลเท่ากัน มีความยุติธรรมในการประเมินผลงานที่ชัดเจนแน่นอน มีการเลื่อนขั้นที่ยุติธรรมเหมาะสม

ทั้งนี้เพราะการที่พนักงานรู้สึกว่า องค์กรนั้นมีความยุติธรรมโปร่งใสก็เท่ากับการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสทั้งในการเลื่อนขั้นหรือได้รับโบนัสเงินเดือนที่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำก็จะไม่มี พนักงานทุกคนก็จะหน้าชื่นตาบาน เพราะทำดีได้ดี ทำไม่ดีได้ไม่ดี การสื่อสารถึงเหตุผลของการเลื่อนขั้นใครให้ทุกคนทราบ การมีวิธีการพิจารณาความชอบที่ชัดเจน จึงเป็นการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้

ดังนั้น หากองค์กรต้องการให้พนักงานผูกพันกับองค์กรแล้ว นอกจากจะทำให้พนักงานเขารู้สึกว่าองค์กรสนับสนุนการทำงานเขา ยังต้องสร้างให้พนักงานรู้สึกถึงความยุติธรรมของขั้นตอนการปฏิบัติต่อพนักงาน ด้วยนะ

คราวหน้าจะกล่าวถึงปัจจัยอีกตัวคือ วิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ขององค์กร