Human Resources Development Courses

รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด

รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด

รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด เหตุการณ์เมื่อครั้งรัฐบาลปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ ยังผลให้เจ้าของกิจการมากมายที่ต้องเลิกกิจการไปเพราะไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดี มาคราวนี้มีแนวโน้มอีกแล้วว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่...

Cost Losses Matrix

Cost Losses Matrix

Cost Losses Matrix ในช่วงที่เศรษฐกิจที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น แต่การเพิ่มยอดขายไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ซึ่งอุปสรรคของการเพิ่มยอดขายนั้นมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นราคาของคู่แข่ง คุณภาพของสินค้าของคู่แข่ง สภาพเศรษฐกิจ...

Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงาน

Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงาน

เมื่อกล่าวถึง Employee Engagement หรือความผูกพันของพนักงานแล้ว จะหมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีความรักละผูกพันกับองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ มีงานวิจัยมากมายที่พบว่า ยิ่งพนักงานมีระดับความผูกพันมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น...

Visionary Leadership

Visionary Leadership

Visionary Leadership     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านVisionary Leadership 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ ในการสร้างวิสัยทัศน์ 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้...

Time Management

Time Management

Time Management     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการการบริหารเวลา 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาในรูปแบบต่างๆ 3....

Thinking and Strategy Planning

Thinking and Strategy Planning

Thinking and Strategy Planning     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ และเทคนิคด้านการวางแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 3....

Positive Thinking

Positive Thinking

Positive Thinking   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในด้านการคิดเชิงบวก 2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีการเรียนรู้แนวคิดและวิธีการสร้างและประยุกต์ใช้ความคิดเชิงบวก 3....

Knowledge Management

Knowledge Management

Knowledge Management   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในด้านการจัดการความรู้ 2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีการเรียนรู้แนวคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ 3....

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ   การทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่สำคัญทีมีส่วนสำเร็จในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นของทีมงานมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ต้องมีเป้าหมาย มีหน้าที่...

การบริหารชีวิตในช่วงเศรษฐกิจมัวหมอง

การบริหารชีวิตในช่วงเศรษฐกิจมัวหมอง

การบริหารชีวิตในเศรษฐกิจมัวหมอง   ปัญหาเศรษฐกิจที่เข้ามากระทบต่อเราในขณะนี้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อทุกคน ซึ่งส่งผลให้ทุกคนมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น...

เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการสอนและฝึกอบรมผู้ใหญ่ในวัยทำงานซึ่งเป็นผู้เรียนที่อยู่ในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการสอนอย่างวิทยากรมืออาชีพ 3....

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้อง

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้อง

หัวหน้างานเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน หากหัวหน้างานไม่ดีแล้วพนักงานในสังกัดก็พรอยจะมีปัญหาไปด้วย หัวหน้างานนั้นมีอยู่หลายแบบ ทั้งที่ชอบออกคำสั่ง ข่มขู่ลูกน้อง ทั้งแบบชอบให้พนักงานทำงานเองอย่างอิสระ ปล่อยลูกน้องตามสบาย...