Executive Overview ISO9001:2008

Executive Overview ISO9001:2008

Executive Overview ISO9001:2008 การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO9001:2008 นั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุด การทำให้ผู้บริหารเข้าใจวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO9001:2008 จึงสำคัญที่สุด...
โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000)

โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000)

โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2000 (QMS Excellence : ISO9001:2000) วัตถุประสงค์ เป็นโปรแกรมต่อเนื่องหลังจากที่องค์กรได้รับการรับรองระบบ คุณภาพและต้องการรักษาระดับของมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000...
การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง

การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง

การรักษาและพัฒนาระบบ ISO อย่างต่อเนื่อง Maintain & Continual Improvement for ISO ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง  องค์กรใดที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงก็จะสามารถอยู่รอดและเป็นผู้นำในธุรกิจ ได้  ISO...
โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008  (QMS Implementation : ISO9001:2008)

โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008 (QMS Implementation : ISO9001:2008)

โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008  (QMS Implementation : ISO9001:2008)   วัตถุประสงค์ การได้ใบรับรองระบบเป็นเพียงส่วนย่อยของนิยาม “ความสำเร็จของโครงการ” กำหนดแนวทางการจัดตั้งตัววัดผลทั้งระดับบริหาร...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004   วัตถุประสงค์ เข้าใจในที่มาและหลักการของมาตรฐาน ISO14000 เข้าใจในระบบเอกสาร การจัดทำและการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO14000 สร้างความตระหนัก ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 มีความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า (Big Three OEMs : Ford, GM และ DaimlerChrysler) กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure Modes and Effects Analysis (DFMEAs)

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure Modes and Effects Analysis (DFMEAs) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเทคนิคหลักของกิจกรรม APQP Phase 2 และสามารถนำใช้เทคนิคนี้พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น DFMEA, DVP&R อย่างมีประสิทธิภาพ...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต Lean และ 6 Sigma เป็นหลักการที่หลายหน่วยงานนำมาใช้ อีกทั้งหลายหน่วยงานก็มีระบบ ISO9001:2008 หรือระบบISO/TS16949 อยู่แล้ว...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนระบบ ISO/TS16949:2002

บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนระบบ ISO/TS 16949:2002 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบบทบาทของระดับบริหารในการสนับสนุน และกำหนดทิศทางระบบคุณภาพขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคโทรนิคส์นี้ เนื้อหาของหลักสูตร1. มาตรฐาน ISO/TS16949:2002 คืออะไร...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA 3rd edition)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA 3rd edition) วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและการนำใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 2. สามารถนำใช้เทคนิคนี้พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น  PFMEA, Control Plan, GRR, Bias, Linearity, Stability...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

ความเข้าใจ การนำใช้ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002

ความเข้าใจ การนำใช้ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า (Tier 1 หรือ OEM) แต่ละเจ้า กับข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 ซึ่งทางองค์กรยึดถือปฏิบัติเองอยู่แล้ว...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจในที่มาและหลักการของมาตรฐาน ISO/TS16949:2002 2. เข้าใจในระบบเอกสาร การจัดทำและการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO/TS16949:2002 3. สร้างความตระหนัก ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO/TS16949:2002...