หลักการตรวจ 5ส.

หลักการตรวจ 5ส.

  หลักการตรวจ 5ส.         วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประวัติของ5ส. 2. เพื่อศึกษาแนวคิดของ 5ส. 3. เพื่อศึกษาวิธีการทำ 5ส. แบบรูปธรรมในองค์กร 4. เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของ5ส. 5. เพื่อศึกษาถึงการประเมินผลสำเร็จ 5ส.           หัวข้อหลักสูตร  1. ทฤษฏีและความเป็นมา...
หลักการตรวจ 5ส.

5ส. (5S.)

5ส. (5S.)   ในโลกแห่งการแข่งขันกันอย่างในปัจจุบันนี้ การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำให้เกิดขึ้น แต่ไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่กิจกรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการก่อนคือ 5ส คือการจัดการสถานที่ทำงาน...