ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า (Big Three OEMs : Ford, GM และ DaimlerChrysler) กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure Modes and Effects Analysis (DFMEAs)

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure Modes and Effects Analysis (DFMEAs) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเทคนิคหลักของกิจกรรม APQP Phase 2 และสามารถนำใช้เทคนิคนี้พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น DFMEA, DVP&R อย่างมีประสิทธิภาพ...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean Six Sigma กับ ISO9001:2000 / ISO/TS16949 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต Lean และ 6 Sigma เป็นหลักการที่หลายหน่วยงานนำมาใช้ อีกทั้งหลายหน่วยงานก็มีระบบ ISO9001:2008 หรือระบบISO/TS16949 อยู่แล้ว...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนระบบ ISO/TS16949:2002

บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนระบบ ISO/TS 16949:2002 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบบทบาทของระดับบริหารในการสนับสนุน และกำหนดทิศทางระบบคุณภาพขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคโทรนิคส์นี้ เนื้อหาของหลักสูตร1. มาตรฐาน ISO/TS16949:2002 คืออะไร...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA 3rd edition)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA 3rd edition) วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและการนำใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 2. สามารถนำใช้เทคนิคนี้พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น  PFMEA, Control Plan, GRR, Bias, Linearity, Stability...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

ความเข้าใจ การนำใช้ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002

ความเข้าใจ การนำใช้ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า กับข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้า (Tier 1 หรือ OEM) แต่ละเจ้า กับข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 ซึ่งทางองค์กรยึดถือปฏิบัติเองอยู่แล้ว...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 สำหรับระดับหัวหน้างาน

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2002 สำหรับระดับหัวหน้างาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO/TS16949 ให้กับระดับหัวหน้างานในการสนับสนุนระบบ...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002

ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจในที่มาและหลักการของมาตรฐาน ISO/TS16949:2002 2. เข้าใจในระบบเอกสาร การจัดทำและการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO/TS16949:2002 3. สร้างความตระหนัก ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO/TS16949:2002...
ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002 และ ข้อกำหนดที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้ากลุ่ม Big 3

การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002

การควบรวมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 หรือ ISO/TS16949:2002 ระบบมาตรฐานต่างๆ มีข้อกำหนดที่ต่างกันออกไป ปัญหาอย่างหนึ่งขององค์กรคือเมื่อทำมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งแล้วและต้องการทำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ISO14000 เพิ่ม...