Visual Workplace เพื่อลดความขจัดความสูญเสีย

ปัจจุบัน การทำงานต่างๆ ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อจะนำมาใช้ในการประมวลผลการทำงานได้อย่างถูกต้องลดความผิดพลาด แต่ข้อมูลต่างๆ มักไม่ครบตามที่ต้องการ ไม่อยู่ในที่ที่ถูกต้อง และไม่อยู่ในเวลาที่ต้องการ ทำให้ต้องมีการค้นหา ล่าช้า เสียเวลา อย่าที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ติดต่อราชการแต่ขาดลักฐานบางอย่าง การผลิตสินค้าเกินกว่าที่กำหนด การหาสินค้าที่ต้องนำมาทำการผลิตไม่พบ การค้นหาเครื่องมือที่ต้องการไม่เจอ การไม่รู้ยอดการผลิตแบบ Real Time me ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ ฯลฯ เหล่านี้คืออาการของการขาด Visual Workplace

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อทราบความหมายของ Visual Workplace
 2. เพื่อทราบประเภทของ Visual กับประสาทสัมผัสทั้ง 5
 3. เพื่อทราบขั้นตอนการพัฒนาการทำงานไปสู่การเป็น Visual Workplace
 4. เพื่อทราบวิธีการประยุกต์ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับการตรวจจับปัญหา

หัวข้อหลักสูตร:

 1. การรับรู้ของมนุษย์ ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 2. ระดับของ Visual 5 ระดับ
 3. ทำไมต้อง Visual
 4. 2 คำถาม เพื่อการสร้าง Visual Workplace
 5. นอกจากตาแล้ว เราใช้อะไรในการตรวจจับได้อีก
 6. Visual Factory
 7. Visual Office
 8. Visual Leader
 9. Visual Meeting

 

วิธีการสัมมนา                     การบรรยาย  Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา      ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับล่าง, หัวหน้างาน, ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา                              1 วัน

วิทยากร                                 อ. บรรณวิท มณีเนตร