การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) เป็นดัชนีชี้วัดที่หลายองค์กรนำไปใช้ โดยหวังว่าจะสามารถบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วการหาค่า OEE กลับมีหลายประเด็นที่เป็นปัญหาให้ถกเถียงทั้งในการคำนวณที่ไม่สามารถสะท้อนปัญหาในการผลิตได้ การตีความและการวิเคราะห์ค่า OEE ที่ได้เพื่อการทำการปรับปรุงการทำงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการตีความจากการคำนวณค่า OEE พร้อมการวิเคราะห์ค่า OEE ที่คำนวณได้พร้อมทั้งปัญหาในการนำ OEE ไปใช้เพื่อให้สามารถสะท้อนปัญหาในการผลิตได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร
 2. เพื่อให้สามารถทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักรได้
 3. เพื่อให้สามารถคำนวณค่าความพร้อม สมรรถนะ อัตราของดีได้
 4. เพื่อให้สามารถตีความหมายของค่า OEE ที่คำนวณได้
 5. เพื่อทราบปัญหาของการนำค่า OEE ไปใช้งาน

 

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความสูญเสียต่างๆ ของเครื่องจักร
 2. ทบทวนการคำนวณอัตราความพร้อม อัตราสมรรถนะ อัตราของดี และการคำนวณ OEE
 3. การวิเคราะห์ค่า OEE ที่ได้จากการคำนวณ
  • OEE เครื่องจักร แบบอัตโนมัติ, แบบกึ่งอัตโนมัติ, แบบไม่มีเครื่องจักร
  • OEE สายการผลิต แบบ I, แบบ Y
 4. เทคนิคและลูกเล่นในการคำนวณค่า OEE
  • OEE สูงแต่ทำไมผลผลิตตกต่ำ
  • OEE ตกต่ำมาจากเครื่องจักรจริงหรือ
  • OEE เกิน 100% ได้ไหม
 5. OEE สะท้อนต้นทุนได้อย่างไร (OEE vs. ROA)
 6. ขั้นตอนการนำระบบ OEE ไปใช้งานจริง
 7. การวางแผนและติดตามการแก้ไขปรับปรุงค่า OEE
 8. จุดอ่อนของการคำนวณ OEE
 9. TEEP ช่วยท่านได้อย่างไร
 10. ปัญหาในการนำ OEE ไปใช้งาน

 

วิธีการสัมมนา                                     การบรรยาย ตัวอย่าง การทำ Work Shop ถามตอบปัญหาต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา              ผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการ, หัวหน้างานขึ้นไป

ระยะเวลาสัมมนา                               1 วัน

วิทยากร                                                อ. บรรณวิท มณีเนตร