สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

การทำงานที่ดีย่อมต้องวัดผลได้ การวางแผนการบำรุงรักษาก็เช่นเดียวกัน นักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีย่อมต้องทำให้เกิดผลผลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรได้ แต่การที่จะเป็นนักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีไม่ใช่แค่วางแผน แต่ต้องเข้าใจรูปแบบของการทำงานบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถวางแผนได้อย่าวเหมาะสมกับเครื่องจักรและไม่สร้างงานบำรุงรักษาที่มากเกินไป
หลักสูตร “สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษา” เป็นหลักสูตรเดียวที่จะทำให้นักวางแผนการบำรุงรักษา หรือ วิศวกรที่วางแผนการบำรุงรักษา สามารถนำไปวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมืออาชีพ ทำให้เกิดผลผลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบความหมายและแนวคิดของ Breakdown
2. เพื่อทราบความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก Breakdown
3. เพื่อทราบวิธีการในการขจัด Breakdown
4. เพื่อทราบถึงลักษณะการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ
5. เพื่อทราบการวัดผลของการวางแผนการบำรุงรักษา

หัวข้อการสัมมนา
วันแรก
1. นิยามของ Breakdown คืออะไร
2. Breakdown เกิดขึ้นได้อย่างไร
3. KPI ของฝ่ายบำรุงรักษา
4. การจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร
5. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของเครื่องจักร
6. ความหมายของชิ้นส่วนและอะไหล่ต่างกันอย่างไร
7. งานบำรุงรักษามีอะไรบ้าง
8. ข้อดี-ข้อด้อยของการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ
9. Post Breakdown Action
10. การวิเคราะห์เครื่องจักรเสีย (Breakdown Analysis)
วันที่ สอง
11. การวางแผนการบำรุงรักษาตามคาบเวลา
12. การวางแผนการบำรุงรักษาตามสภาพ
13. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพชิ้นส่วน
14. Shutdown Maintenance อย่างไรให้ได้งานและเสร็จตามเวลา
15. การวิเคราะห์ Workload ของงานบำรุงรักษา
16. ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร (Reliability) คืออะไร
17. Reliability Cantered Maintenance (RCM) คืออะไร
18. แนวคิดและหลักการของ RCM
19. การจัดการอะไหล่ เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษา
20. ตัวชี้วัดการวางแผนการบำรุงรักษาที่ดี
21. การวัดผลลัพธ์ของการบำรุงรักษา
22. การเลือกโปรแกรมช่วยวางแผนการบำรุงรักษา CMMS

วิธีการสัมมนา                      การบรรยาย ตัวอย่าง Workshop
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, หัวหน้างานบำรุงรักษา, วิศวกร, ผู้วางแผนการบำรุงรักษา
ระยะเวลาสัมมนา                  2 วัน
วิทยากร                                อ. บรรณวิท มณีเนตร

บทความที่เกี่ยวข้อง (คลิกที่ Link เพื่ออ่าน)

คุณรู้จัก นักวางแผนการบำรุงรักษา หรือไม่??
นักวางแผนบำรุงรักษา (1)
นักวางแผนบำรุงรักษา (2)
นักวางแผนบำรุงรักษา (3)
นักวางแผนบำรุงรักษา (4)

คลิกเพื่อลงทะเบียน