เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการสอนและฝึกอบรมผู้ใหญ่ในวัยทำงานซึ่งเป็นผู้เรียนที่อยู่ในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการสอนอย่างวิทยากรมืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในด้านการเป็นวิทยากรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างแท้จริง

หัวข้อการฝึกอบรม

1. จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับวิทยากรมืออาชีพ

• การเรียนรู้ (Learning)

• การเรียนรู้ของผู้ใหญ่(Adult learning)

• รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่(Learning style)

2. การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากร

• การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาพูด ได้แก่ การเลือกใช้คำพูด การใช้น้ำเสียง คำควบกล้ำ และการหลีกเลี่ยงขยะคำพูดและคำวาสนา

• การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษากายได้แก่ การใช้สายตา  สีหน้า ท่าทางการยืน การเดิน  และอื่นๆ

• การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากรได้แก่  การสร้างความมั่นใจ การแต่งกายที่เหมาะสม   มารยาทที่ดีสำหรับสำหรับวิทยากร และการสร้างมนุษยสัมพันธ์

• การบริหารและการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การวิเคราะห์และประเมินผู้เรียน การจูงใจผู้เรียน  การสร้างบรรยากาศ      เทคนิคการตอบคำถามของผู้เรียน และเทคนิคการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกอบรม

3. ความเข้าใจและการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม

• เทคนิคประเภทผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การบรรยาย  และการสาธิต

• เทคนิคประเภทผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ได้แก่ การระดมสมอง การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)  การใช้เกม  กรณีศึกษา  และบทบาทสมมติ

4. การเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

• การออกแบบการสอน

• การเลือกใช้สื่อประกอบการสอน

• การพัฒนาแผนการสอน

5. ฝึกปฏิบัติการสอนรายบุคคล

• ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคลภายในเวลาที่กำหนด

• ฝึกปฏิบัติประเมินการสอนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

• วิทยากรให้คำแนะนำจุดแข็งและจุดอ่อนในการสอนรายบุคคล

 

วิธีการสัมมนา                         การบรรยาย (Lecture)  การสาธิต (Demonstration)  การฝึกปฏิบัติ (Practicing)   การระดมสมอง (Brain storming)

ผู้เข้ารับการสัมมนา                ตามที่หน่วยงานกำหนด

ระยะเวลาในการฝึกอบรม       2  วัน